Novel therapeutic tools and new biomarkers in diabetes with focus on islet specifik microRNAs


Professor Lena Eliasson
Lund University
2 000 000 SEK - 2017

Typ 2 diabetes (T2D) är en multifaktorell sjukdom, både genetiska faktorer och levnadsvanor påverkar om en person drabbas. Samspelt mellan gener och omgivningsfaktorer är inte helt klarlagt. Insulin produceras inne i beta-cellerna och insöndras till blodet via en process som regleras av blodglukoshalten i blodet. Denna process är försämrad hos patienter med diabetes och flera av de proteiner som medverkar är nedreglerade.

MicroRNA (miRNA) är små icke-kodande RNA-molekyler, som inte kodar för proteiner. Istället inhiberar miRNA uttrycket av proteiner, och fungerar därför som regulatorer av proteinuttryck. Våra tidigare studier har visat att uttrycket av miRNA är förändrat i beta-cellerna hos individer med diabetes. Vi undersöker hur miRNA är involverade vid utvecklingen av diabetes och hur de bidarr till försämrad insulinsekretionen.

I detta projekt avser vi specifikt undersöka hur vi med negativa och eller positiva regulatorer av miRNA kan förändra uttrycket av miRNA, för att se om det är möjligt att använda detta som en form av läkemedel för att påverka beta-cellens insöndring av insulin till blodet. Vidare avser vi undersöka om miRNA kan användas som biomarkörer för diabetes och dess komplikationer, då det är känt att specifika miRNA kan komma ut i cirkulationen. Vi är övertygade om att de erhållna kunskaperna kommer att förbättra prediktion och behandling av T2D.

Professor Lena Eliasson