Growth differentiation factor 11 (GDF11) – a fons adolescentia for the pancreatic beta-cell that can delay or prevent onset of type 2 diabetes?


Professor Erik Renström
Lunds universitet
1 983 349 SEK - 2016

Growth differentiation factor 11, eller GDF11, är ett blodburet protein som man tror har föryngrande egenskaper. I mus har det visats kunna motverka åldersrelaterade sjukdomar i hjärtat, men också att kunna förbättra kognitiva förmågor och muskelstyrka.

För närvarande vet man inte om GDF11 också kan föryngra de åldrande Langerhanska öarna i pankreas där det blodsockersänkande hormonet insulin produceras i betacellerna. Om det är så, kan GDF11 användas för att motverka åldersrelaterad försämrad insulinproduktion, vilket ökar risken för typ 2-diabetes.  

Våra försök i Langerhanska öar från människa talar för att det produceras mycket GDF11 där, men att produktionen sjunker vid typ 2-diabetes.

I det här projektet undersöker vi om molekylära signaler utlösta av GDF11 förhindrar den åldersrelaterade försämringen i insulinproduktion och om GDF11 är en möjlig behandling för att behandla eller förhindra typ 2-diabetes. Om det stämmer, är detta ett stort framsteg för behandlingen av sjukdomen.     

Typ 2-diabetes är starkt förknippat med kroppens åldrande, vilket försämrar insulinproduktion och också känsligheten för insulin I målvävnader som muskel, fett och lever. Behandlingen hittills har inte riktat in sig på just denna orsak till typ 2-diabetes, vilket är en stor brist eftersom en kvalificerad majoritet av alla med typ 2-diabetes i Sverige är över 65 år.

Vi siktar in oss på att återställa Langerhanska öar till full funktion och på ett sätt som passar perfekt för denna grupp av individer med typ 2-diabetes. Med detta sagt, om vi lyckas hitta ett sätt att återuppväcka slumrande betaceller, är det mycket troligt att detta även kan hjälpa yngre personer med typ 2-diabetes att bekämpa sjukdomen.