En ny unik medicinsk behandling av typ-2 diabetes baserat på hämmandet av proteinkinaset STK25


Professor Margit Mahlapuu
Göteborg Universitet
925 000 SEK - 2015

Typ 2 diabetes kännetecknas av förhöjda glukos- och insulinhalter i blodet. Antalet fall av denna förödande sjukdom har ökat dramatiskt och typ 2 diabetes har blivit ett av de stora globala hoten mot människors hälsa. Befintliga läkemedel mot diabetes visar begränsad effekt samt har oönskade biverkningar. Det finns således ett stort medicinskt behov av nya läkemedel som kan ersätta eller komplettera dagens behandlingar.

Projektet är baserat på våra tidigare studier utförda i genetiskt modifierade musmodeller, publicerade år 2015 i internationella tidskrifter ”FASEB J” och “Diabetes”, som visar att hämning av serine/threonine protein kinas 25 (STK25) förbättrar kroppens glukostolerans och insulinkänslighet, vilket motverkar de viktigaste komplikationerna vid typ 2 diabetes. Vidare har vi identifierat potenta och selektiva småmolekylära inhibitorer till STK25 genom ett omfattande kemiskt analysprogram.

Projektets syfte är att tillhandahålla så kallad ´proof-of-principle´ för användning av STK25-antagonister i behandlingen av typ 2 diabetes med hjälp av experiment i humana cellinjer samt i musmodeller med diet-inducerat diabetes. Vidare kommer studien att kartlägga de molekylära mekanismer som ligger bakom reglering av insulinkänsligheten via STK25 i perifera vävnader. Projektet kommer att potentiellt leda till utvecklingen av en ny och förbättrad behandlingsterapi mot typ 2 diabetes som är baserat på antagonister till STK25.

Professor Margit Mahlapuu