6000 steps for better health – a randomised 12-month intervention study


Dr Anna Nordstrom
Umeå Universitet
1 000 000 SEK - 2016

Typ 2-diabetes är en metabol sjukdom som förkortar livslängden och påverkar livskvaliteten. Det är vanligare hos överviktiga och fysiskt inaktiva personer och prevalensen ökar med åldern. Behandling av diabetes inkluderar motion och livsstilsförändringar, men att följa dessa rekommendationer har visat sig vara svårt visar tidigare studier. Det behövs därför mer lättförståeliga och mätbara aktivitetsmål för att skapa förutsättningar för livsstilsförändringar hos diabetespatienter.

Vi ska nu genomföra en interventionsstudie för äldre individer med diabetes och nedsatt glukostolerans (prediabetes), med målet att öka den fysiska aktiviteten. Under en 12-månadersperiod uppmuntras deltagarna att öka sin fysiska aktivitet genom att nå 6000 steg/dag och därtill erbjuds ett assisterande beteendeprogram inriktat på förbättringar mot en hållbar livsstil. En applikation till smartphones kommer även att utvecklas i samband med interventionsstudien i syfte att underlätta dokumentation och efterföljelse av det dagliga stegmålet.

Det förväntade utfallet för deltagarna är ökad daglig fysisk aktivitet, viktminskning, förbättrad glukoskänslighet och livskvalitet. Dessutom har denna studie potential att verifiera effekten av en fysisk aktivitetsrekommendation för äldre vuxna med diabetes som är begriplig, relevant och lätt att mäta.

Anna Nordström och hennes team