Hypoglykemi er en tilstand med lavt blodsukker, og noen av symptomene omtales gjerne som "føling". Hypoglykemi kan gi uro, skjelving, svimmelhet, svette, rask puls og humørsvingninger. Du kan få hodepine og konsentrasjonsvansker, eller bli kvalm og kaste opp. Om hypoglykemi ikke behandles, kan tilstanden være svært alvorlig.

Eldrebølgen gjør at stadig flere eldre bor på sykehjem. Samtidig ser vi en kraftig økning i forekomsten av diabetes blant eldre. Forskning viser at to av ti eldre mellom 65 og 99 år har diagnosen diabetes. Blant eldre som har vedtak om hjemmesykepleie, er andelen enda høyere. Dette er en stor utfordring for helsevesenet.

Velregulerte pasienter med diabetes får vanligvis føling når blodsukkernivået faller under 2-3 mmol/l, mens de som er dårligere regulert, kan få symptomer på et høyere nivå. Om blodsukkeret faller under 2 mmol/l, kan symptomene utvikle seg til nedsatt bevissthet, bevisstløshet, kramper og lammelser. Ifølge NHI kan en pasient i verste fall gå rett fra full bevissthet til insulinsjokk uten forvarsel.

En av de store utfordringene for helsevesenet er den økende forekomsten av diabetes blant eldre. Resultater fra en studie blant hjemmeboende eldre med vedtak om hjemmesykepleie, viser at blant dem som brukte insulin, hadde 37 prosent minst én episode med glukosenivå på 3,9 mmol/l eller lavere (hypoglykemi), og flere hadde glukosenivå som var lavere enn 2,7 mmol/l. Resultatene viser at det er behov for bedre verktøy og rutiner for å følge opp denne pasientgruppen.
Kilde: Sykepleien.no

Mangelfull medisinering

Den vanligste årsaken til at eldre utvikler hypglykemi, er mangelfull dosering av blodsukkersenkende legemidler. Tall fra Reseptregisteret viser en økning i andel nye brukere på hele 25 prosent de siste fem årene. Blant hjemmeboende eldre viser tallene at det er registrert 50 prosent flere insulinbrukere i gruppen 65 år eller eldre fra 2010 til 2020.

Det er svært viktig at helsepersonell får med seg at symptomene på hypoglykemi kan være svært atypiske hos eldre. Ofte kan føling hos eldre forveksles med for eksempel kognitiv svikt eller demens, og særlig om symptomene kommer samtidig som andre alderstegn som for eksempel svekket syn og hørsel og problemer med balansen. Det er derfor en stor fare for at eldre kan utvikle både diabetes og påfølgende hypglykemi uten at det oppdages.

Behov for tett oppfølging

Eldre med diabetes har behov for å bli fulgt opp tett, både av fastlegen og av spesialisthelsetjenesten. Etter hvert som den fysiske eller kognitive helsen svikter, vil det også være behov for besøk av hjemmesykepleier. Og etter hvert som helsevesenet overtar mer av ansvaret for behandling og regulering, er det viktig med gode rutiner og god dokumentasjon.

Resultater fra en studie i Bergen viste at bare 18 prosent av pasientene hadde oppført rutiner for blodsukkermålinger i journalen sin, og bare 4 prosent hadde definerte mål for langtidsblodsukker. I verste fall kan dette bety at hjemmeboende eldre har store svingninger i blodsukkeret som ikke blir oppdaget eller håndtert.

Les mer: Last ned hele artikkelen fra Sykepleien.

Resultatene fra denne undersøkelsen øker kunnskapen om diabetes blant eldre, og ikke minst om risikoen for hypoglykemi hos hjemmeboende. Dette vil bidra til bedre diabetesbehandling, bedre rutiner, bedre behandlng og bedre dokumentasjon.

Lignende artikler